TRANG CHỦ | SƠ ĐỒ   | LIÊN HỆ     
LIÊN KẾT WEBSITE
Lựơt truy cập
292063


1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Công tác tổ chức: Phối hợp với các khoa, phòng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên dạy nghề. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, đề bạc, bổ nhiệm cán bộ quản lý của trường. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên.

- Công tác Hành chính: Giúp Hiệu trưởng quản lý công văn đến, công văn đi và các văn bản liên quan đến hoạt động của nhà trường; Tham mưu soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, hành chính, kế toán.

- Công tác Tài chính: Đề xuất dự toán chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao. Hướng dẫn các phòng, khoa lập dự toán chi hàng năm. Tham mưu các dự toán thu, chi hàng năm của trường. Trình báo cáo cơ quan chủ quản dự toán thu, chi tài chính của trường hàng quý, năm và các báo cáo cần thiết khác cho Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Tổ chức thực hiện dự toán đã duyệt. Trình Hiệu trưởng duyệt các hồ sơ thanh toán của các cá nhân và phòng, khoa trực thuộc. Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính. Thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản. Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo quy định của nhà nước. Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định của nhà nước. Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Hiệu trưởng, của cấp trên. Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định.

2. Danh sách cán bộ, nhân viên phòng Hành chính - Kế toán

2.1. Phụ trách phòng Hành chính - Kế toán:

Ông Hồ Hoàng Thanh

Liên hệ:

- Điện thoại: 056 3861215

2.2. Danh sách nhân viên phòng

TT Họ và tên Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Điện thoại
1 Nguyễn Quốc Tùng Phó trưởng phòng kỹ sư CNTT 01268317800
2 Phạm Hoàng Thủy Phụ Trách Kế Toán Cử nhân kế toán 01288614585
3 Trần Thị Yến Ly Thủ Quỹ Trung cấp kế toán 0985867035
4 Hồ Hoàng Thanh Nhân viên Cử nhân kế toán 0914243422
5 Đoàn Thị Thanh Phường Nhân viên Lao động tiền lương 01689511545
6 Lê Văn Lâm Nhân viên bảo vệ Lao động phổ thông 0906453777
7 Trần Viết Phương Lái xe Trung cấp môi trường 0976148147
8 Trần Để Nhân viên bảo vệ Lao động phổ thông 0909748299
9 Trần Đình Nhu Nhân viên bảo vệ Lao động phổ thông 0983380608
10 Phan Vũ Linh Nhân viên bảo vệ Lao động phổ thông 01678533381
11 Phan Thị Cứ Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông 01697807387
12 Huỳnh Thị Đào Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông  01696954379
13 Nguyễn Thị Sao Mai Nhân viên tạp vụ Lao động phổ thông 01207791292
TIN NHÀ TRƯỜNG

- Chương trình công tác của trường trung cấp nghề Hoài Nhơn năm 2016

- Hội nghị công nhân viên chức của trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn năm 2013

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

TIN ĐOÀN THỂ NHÀ TRƯỜNG
- Chương trình công tác của chi bộ trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn năm 2014

- Đại hội công đoàn bộ phận trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2012 - 2014

- Đại hội Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2014-2015

TIN HOẠT ĐỘNG HSSV
- Đưa Nhà thi đấu đấu thể thao của nhà trường vào hoạt động
© 2012 TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại:(056) 3661705 - Fax:(056) 3561994
Email: hoainhonVST@gmail.com